Масонска Ложа „Уста Колю Фичето“

Ориент София, Обединена Велика Ложа на България

„Е, с Бога напред и малко късмет, даде ни се да го постигнем.“

Уста Колю Фичето за моста над Янтра при Бяла.

Масонска Ложа „Уста Колю Фичето“, Ориент София, от състава на Обединената Велика Ложа на България (ОВЛБ), е учредена на 17 март 2012 г. от петнадесет братя, изразили волята да се обединят в стремежа си към себеопознаване, духовно развитие, самоусъвършенстване и търсене на истината. Братя, самоопределящи се като свободни мъже с добро име в обществото, изповядващи ценности като свобода на личността и словото, уважение към различното мнение, съпричастност към хората в нужда и беда. За относително краткия период на своето съществуване, Ложата укрепна, разви се и никога не разколеба хармонията си.

Защо „Уста Колю Фичето“ …

Защото той е всичко това, което ние се стремим да постигнем със себе си. Ние наричаме себе си „Зидари“, а зидарите създават и градят. Едва ли може да има нещо по-дълбоко символично за една масонска ложа от нейното име и едва ли може да се намери по-достоен символ на българския строителен гений от Колю Фичето. Професионално образован, интелигентен, талантлив творец, доказал на поколенията, че със скромност, желание и упорство в себе си се постига много.

„Мостове градих, дето се събират човек с човека и манастири, дето да го съберат с Бога …“

Първомайсторът Уста Колю Фичето е изживял един достоен живот, борил се е и е постигнал вътрешната си свобода, с градежите си и примера си е издигал духа на събратята си, стремил се е винаги към красотата и я извайвал в творбите си, непрекъснато се е самоусъвършенствал и предавал знанието на своите ученици и последователи. Бил е скромен и честен човек с добро име!

Днес в Масонската Ложа членуват двадесет и трима Братя. Всеки един от тях върви по собствения си път, целеустремен към Себепознанието и стремежа към Истината и …. всеки от тях знае, че не е сам в търсенето си.

За масонството

За
масонството

Масонството е особена морална система, в основата на която са залегнали трите Велики принципа – за Братската любов, Спомоществователността и Търсенето на истината.

Как станах масон

Как
станах масон

Понякога в живота стигаме до ситуация, в която сме изправени пред важен, определящ за бъдещето ни избор – избор който може да промени посоката на нашия път в живота из основи.

Благотворителност и милосърдие

Благотворителност
и милосърдие

Масоните се приучават да практикуват благотворителност и да проявяват грижа за нуждите не само на своите близки, но и за тези на обществото като цяло с дарителство и лично съучастие.

Актуално

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

  • Масонска Ложа “Уста Колю Фичето”

Масонска Ложа Уста Колю Фичето

© 2020 Уста Колю Фичето, Ложа пат. № 60, Ориент София, ОВЛБ. Всички права запазени.